IC TA2022 Class T

IC TA2022 Class T

200.000₫
IC TA2022 Class T Tham khảo Datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm:
IC TDA2030A

IC TDA2030A

6.000₫
IC TDA2030A Tham khảo datasheet tại đây: Datasheet Hình ảnh sản phẩm:
IC TAS5630B

IC TAS5630B

200.000₫
IC TAS5630B 300W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm:
IC TDA7850 ZIP25 - 4x50W

IC TDA7850 ZIP25 - 4x50W

115.000₫
IC TDA7850 ZIP25 - 4x50W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TPA3110D2 SOIC-28

IC TPA3110D2 SOIC-28

35.000₫
IC TPA3110D2 SOIC-28 Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TPA3118 HTSSOP32

IC TPA3118 HTSSOP32

35.000₫
IC TPA3118 HTSSOP32 Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TDA7498 SSOP36 - 2x100W

IC TDA7498 SSOP36 - 2x100W

75.000₫
IC TDA7498 SSOP36 - 2x100W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TDA7492P SSOP36

IC TDA7492P SSOP36

50.000₫
IC TDA7492P SSOP36 Dual BTL Class D 25W - 25W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TDA7294 ZIP-15

IC TDA7294 ZIP-15

60.000₫
IC TDA7294 ZIP-15 Class AB 100W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TDA7498E HSSOP

IC TDA7498E HSSOP

115.000₫
IC TDA7498E HSSOP 160W-160W audio Class D Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...