Giao Tiếp LCD 16x2 I2C với Arduino Uno

Nguyễn Chí 03/07/2021
Điện Tử DAT

 

Code test cơ bản 

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0X27,16,2); //SCL A5 SDA A4
void setup()
{
  lcd.init();                    
  lcd.backlight(); 
}

void loop()
{
  lcd.setCursor(2,0);
  lcd.print("DIEN TU DAT");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Bai Test LCD I2C "); 
  delay (100);
 
  }

 

Code Đếm số 0 đến 9 LCD 16x2 I2C

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0X27,16,2); //SCL A5 SDA A4
int num=0;
void setup()
{
  lcd.init();                    
  lcd.backlight(); 
}

void loop()
{
  lcd.setCursor(2,0);
  lcd.print("DIEN TU DAT");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Dem so :  "); 
  
 lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print(num);
  num++; 
  if(num>=10){num=0;}
  delay (1000);
  lcd.clear();
  
  
  }

 

Bạn đang xem: Giao Tiếp LCD 16x2 I2C với Arduino Uno
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 097 5533 970
x