Lập Trình Arduino Uno R3 Điều Khiển Led Đơn

Nguyễn Chí 15/06/2021
Điện Tử DAT

 

Đường Dẫn sản Phẩm : 

Video Hướng Dẫn :

 

Sơ đồ Lắp Đặt :

Mã code

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                       // wait for a second
}

Tải file IDE : Điều Khiển Led Đơn

Bạn đang xem: Lập Trình Arduino Uno R3 Điều Khiển Led Đơn
Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 097 5533 970
x