Tự Chế Bộ Báo Lửa Báo Cháy Quét Tự Động 180 Độ | Điện tử DAT

Nguyễn Chí 06/10/2022
Điện Tử DAT

Video hướng dẫn: 

Code: 

#define servoPin 9
int goc=0;
int tong=0;
int thuan=1;
int nghich=0;
int sensor=2;
int coi=13;
void setup ( ) {       
pinMode ( servoPin, OUTPUT ) ;
pinMode  (sensor,INPUT_PULLUP);
 pinMode ( coi, OUTPUT ) ;
 } 
void loop ( ) {       

if(digitalRead(sensor)==LOW){digitalWrite(coi, HIGH);delay(2000);}
  digitalWrite(coi, LOW); 
  digitalWrite(servoPin, HIGH); 
 delayMicroseconds ( goc ) ; 
 digitalWrite(servoPin, LOW);
 delayMicroseconds ( tong ) ;

if (goc>=2300){thuan=0;nghich=1;}
if (goc<=600){thuan=1;nghich=0;}
if( thuan==1){goc++;}
if(nghich==1){goc--;}
tong=20000-goc;
}

 

Bạn đang xem: Tự Chế Bộ Báo Lửa Báo Cháy Quét Tự Động 180 Độ | Điện tử DAT
Bài trước
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 097 5533 970
x