Tự Lắp Khóa Mật Mã Với Arduino Nano Và Phím Ma Trận 4X4| Điện tử DAT

Nguyễn Chí 13/05/2022
Điện Tử DAT

Sơ Đồ Lắp :

Video Hướng Dẫn :

Code Arduino : 

#include <Keypad.h>
#include <EEPROM.h>
int address = 0;
const byte rows = 4; 
const byte columns = 4; 
int holdDelay = 700; 
int n = 3; 
int state = 0; 
char key = 0;
char keys Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-rows.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-columns.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-rows.bwt' không được tìm thấy Lỗi giao diện: file 'snippets/shortcode-columns.bwt' không được tìm thấy

Bạn đang xem: Tự Lắp Khóa Mật Mã Với Arduino Nano Và Phím Ma Trận 4X4| Điện tử DAT
Bài trước
Hotline: 097 5533 970