Tụ 150 15PF - Size 0805

Tụ 150 15PF - Size 0805

100₫
Tụ 150 15PF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 105 1uF/50V - Size 0805

Tụ 105 1uF/50V - Size 0805

500₫
Tụ 105 1uF/50V - Size 0805 Nhận đặt PCB từ 1-4 lớp với chất lượng và giá cả hợp lý với các loại PCB thông dụng :...
Tụ 472 4.7nF - Size 0805

Tụ 472 4.7nF - Size 0805

150₫
Tụ 472 4.7nF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 106 10uF - Size 0805

Tụ 106 10uF - Size 0805

500₫
Tụ 106 10uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 475 4.7uF - Size 0805

Tụ 475 4.7uF - Size 0805

500₫
Tụ 475 4.7uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 225 2.2uF - Size 0805

Tụ 225 2.2uF - Size 0805

500₫
Tụ 225 2.2uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 105 1uF - Size 0805

Tụ 105 1uF - Size 0805

500₫
Tụ 105 1uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 823 82nF - Size 0805

Tụ 823 82nF - Size 0805

500₫
Tụ 823 82nF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 684 0.68uF - Size 0805

Tụ 684 0.68uF - Size 0805

500₫
Tụ 684 0.68uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 474 0.47uF - Size 0805

Tụ 474 0.47uF - Size 0805

500₫
Tụ 474 0.47uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 224 0.22uF - Size 0805

Tụ 224 0.22uF - Size 0805

500₫
Tụ 224 0.22uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 104 0.1uF - Size 0805

Tụ 104 0.1uF - Size 0805

100₫
Tụ 104 0.1uF - Size 0805
Tụ 393 39nF - Size 0805

Tụ 393 39nF - Size 0805

100₫
Tụ 393 39nF - Size 0805
Tụ 103 10nF - Size 0805

Tụ 103 10nF - Size 0805

100₫
Tụ 103 10nF - Size 0805
Tụ 822 8.2nF - Size 0805

Tụ 822 8.2nF - Size 0805

100₫
Tụ 822 8.2nF - Size 0805
Tụ 152 1.5nF - Size 0805

Tụ 152 1.5nF - Size 0805

100₫
Tụ 152 1.5nF - Size 0805
Tụ 102 1nF - Size 0805

Tụ 102 1nF - Size 0805

280₫
Tụ 102 1nF - Size 0805
Tụ 680pF - Size 0805

Tụ 680pF - Size 0805

100₫
Tụ 680pF - Size 0805
Tụ 560pF - Size 0805

Tụ 560pF - Size 0805

100₫
Tụ 560pF - Size 0805
Tụ 473 47nF - Size 0805

Tụ 473 47nF - Size 0805

100₫
Tụ 473 47nF - Size 0805
Tụ 470pF - Size 0805

Tụ 470pF - Size 0805

100₫
Tụ 470pF - Size 0805
Tụ 390pF - Size 0805

Tụ 390pF - Size 0805

100₫
Tụ 390pF - Size 0805
Tụ 223 22nF - Size 0805

Tụ 223 22nF - Size 0805

270₫
Tụ 223 22nF - Size 0805
Tụ 222 2.2nF - Size 0805

Tụ 222 2.2nF - Size 0805

280₫
Tụ 222 2.2nF - Size 0805
Tụ 220pF - Size 0805

Tụ 220pF - Size 0805

100₫
Tụ 220pF - Size 0805
Tụ 180pF - Size 0805

Tụ 180pF - Size 0805

100₫
Tụ 180pF - Size 0805